ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΣΚΑΦΟΥΣ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αρχή προστασίας δεδομένων
Αναγνωρίζοντας τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων, έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια κατά τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνετε στην εταιρία μας (όπως ενδεικτικά ονόματα, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, κλπ.) κατά τη χρήση των υπηρεσιών μας, θα τηρούνται και θα επεξεργάζονται από την εταιρία μας για την παροχή των ασφαλιστικών υπηρεσιών μας.

Έχετε, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και προσωπικών δεδομένων, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 για τα προσωπικά σας δεδομένα (κατόπιν γραπτού αιτήματός σας και έναντι του εκάστοτε καθοριζομένου από την Αρχή του ν.2472/1997 ποσού).

Τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που δηλώνετε, στα πλαίσια χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας , δύνανται να χρησιμοποιηθούν για την απευθείας προώθηση παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών ή για την ενημέρωση σας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, βάσει των προβλεπομένων στον Ν. 3471/2006.

Σε κάθε όμως περίπτωση μπορείτε, οποτεδήποτε επιθυμείτε να αντιταχθείτε στη χρησιμοποίηση των στοιχείων του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για την προβολή ή προώθηση νέων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, κατόπιν γραπτού σχετικού αιτήματος.
πληροφορίες για την ασφάλιση αυτοκινήτου
Ασφάλιση αυτοκινήτου
Ασφάλιση Αυτοκινήτου Επικοινωνία
© 2014 asfaleiaautokinitou.net  |
    Η ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο με προσωπικά δεδομένα των Χρηστών της υπηρεσίας asfaleiaautokinitou.net, που συνήψαν σύμβαση ασφαλιστικής κάλυψης μέσω της υπηρεσίας asfaleiaautokinitou.net με συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις καθώς και των τυχόν ζημιωθέντων τρίτων, τα οποία περιήλθαν στην κατοχή της στο πλαίσιο της επικοινωνίας της με τους εν λόγω ασφαλισμένους. Τα δεδομένα αυτά πιθανόν να περιλαμβάνουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Αποκλειστικό σκοπό της τήρησης και επεξεργασίας  του εν λόγω αρχείου αποτελεί η παροχή και εκτέλεση των υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου που έχει αναλάβει η ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε έναντι των Χρηστών και των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών εταιρειών. Επίσης, η ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε διατηρεί το δικαίωμα διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, που τηρεί και επεξεργάζεται στην εκάστοτε συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση που προμηθεύει το ασφαλιστικό προϊόν στο υποκείμενο των διαβιβαζόμενων δεδομένων με σκοπό την επεξεργασία της αίτησης ασφάλισης, τη λειτουργία και εκτέλεση της ασφαλιστικής σύμβασης.

    Αποδέκτες των δεδομένων των Χρηστών δύνανται να είναι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, υπάλληλοι ή και τρίτα πρόσωπα συνεργάτες της ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε που ασκούν υπηρεσίες διαμεσολάβησης κατ
' εντολήν της και πληρούν τις εκ του νόμου προϋποθέσεις, Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Ιατροί, αντασφαλιστές, η Υπηρεσία Στατιστικής Ασφαλιστικών Εταιριών, Δημόσιες Αρχές βάσει επιταγών του Νόμου ή Δικαστικών αποφάσεων κ.λ.π. Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να λαμβάνει κατόπιν γραπτού αιτήματός του και έναντι αντιτίμου που δύναται να καθορίζει εκάστοτε η ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε και σύμφωνα με τους όρους που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα πληροφορίες για τα τηρούμενα προσωπικά του δεδομένα και στοιχεία και να προβάλλει τυχόν εύλογες αντιρρήσεις ως προς την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και στοιχείων σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 του Νόμου 2472 /97.

    Τα προσωπικά δεδομένα και στοιχεία των Χρηστών της υπηρεσίας asfaleiaautokinitou.net τηρούνται σε αρχείο από την ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, Κυψέλης 101, τηλ. 2108225950, η οποία θα τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, για τον σκοπό τόσο των υπηρεσιών που παρέχει, όσο και άλλων προωθητικών ενεργειών που τυχόν πραγματοποιήσει στο μέλλον. Η περαιτέρω τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων από την εκάστοτε ασφαλιστική  επιχείρηση που προμηθεύει το προϊόν διέπεται από τις διατάξεις του σχετικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Η ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και να επεξεργάζεται, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασής τους, τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, πλην των ευαίσθητων, για προωθητικές ενέργειες ή και πωλήσεις εξ αποστάσεως που πραγματοποιεί η ίδια ή/ και συνδεόμενες με αυτήν επιχειρήσεις. Ο Χρήστης αποδεχόμενος τους παρόντες όρους παρέχει την ρητή συγκατάθεσή του στην ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε για την τήρηση του ανωτέρω αρχείου και την χρήση και επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης, των προσωπικών του δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς καθώς και για την χρήση των στοιχείων επικοινωνίας του και των προσωπικών δεδομένων και εν γένει των πληροφοριών που της γνωστοποιεί για την αποστολή προωθητικών μηνυμάτων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει η ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε και οι συνδεόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί καταχώρησης στο μητρώο του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να ανακαλέσει μονομερώς οποτεδήποτε το ως άνω δικαίωμα της ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε με έγγραφη δήλωσή του προς αυτή απευθυντέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@asfaleiaautokinitou.net

    Ο Χρήστης παρέχει με την αποδοχή των παρόντων όρων τη συγκατάθεσή του προς την ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε να γνωστοποιήσει σε οποιαδήποτε δημόσια διοικητική ή δικαστική αρχή αιτηθεί σχετικά τα προσωπικά στοιχεία συμπεριλαμβανομένων στοιχείων επικοινωνίας και ταυτοποίησης καθώς και τα δεδομένα κίνησης και θέσης και το ηλεκτρονικό στίγμα εισόδου και χρήσης του συστήματος της asfaleiaautokinitou.net .

    Η ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε δύναται να τηρεί αρχείο καταγεγραμμένων συνομιλιών προς απόδειξη ή/ και ασφάλεια συναλλαγών ή/και ταυτοποίηση των χρηστών. Το αρχείο αυτό τηρείται για μέγιστο χρονικό διάστημα 12 μηνών.Γλώσσα - Εφαρμοστέο δίκαιο

    Το σύνολο των όρων που διέπουν τις σχέσεις του Χρήστη με την ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε οι οποίοι περιλαμβάνονται στο παρόν καθώς και οι όροι των ασφαλιστηρίων συμβολαίων των συνεργαζομένων με την ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε ασφαλιστικών επιχειρήσεων συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

    Οι σχέσεις μεταξύ ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε και Χρηστών καθώς και μεταξύ αυτών και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τα προϊόντα των οποίων προμηθεύονται μέσω της υπηρεσίας asfaleiaautokinitou.net διέπονται και ερμηνεύονται δυνάμει του Ελληνικού δικαίου.
Προσωπικά δεδομένα