ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗ  ΣΚΑΦΟΥΣ
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Όροι χρήσης
    H ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (στο εξής 'ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε') έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει του Ελληνικού δικαίου, με Α.Φ.Μ 998823049 /ΦΑΕ Αθηνών. Εδρεύει στην Αθήνα, Αττικής και η διεύθυνση των γραφείων της είναι στην Οδό Κυψέλης 101, Κυψέλη. Έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Μητρώο Ασφαλιστικών Συμβούλων του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών ως ασφαλιστικός σύμβουλος.

    Η ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε δημιούργησε τον δικτυακό τόπο asfaleiaautokinitou.net με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών στους χρήστες σχετικά με την δυνατότητα ασφάλισής τους σε εταιρία της επιλογής τους εκ των συνεργαζομένων με την εταιρία μας. Η χρήση του asfaleiaautokinitou.net διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του asfaleiaautokinitou.net συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Η ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε παρέχει υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης οι οποίες συνίστανται στην παρουσίαση των λύσεων ασφαλιστικής κάλυψης που ενσωματώνονται στα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

    Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της asfaleiaautokinitou.net είναι διαθέσιμη Δευτέρα έως Παρασκευή, από 09:00 έως 21:00 στα τηλέφωνα 210 8225950 και 210 8813340. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ των εκπροσώπων της ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε και του εκάστοτε χρήστη της υπηρεσίας asfaleiaautokinitou.net (στο εξής
'Χρήστης') ηχογραφούνται υποχρεωτικά, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 3340/2005 και του ν. 3471/ 2006, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι Χρήστες της υπηρεσίας asfaleiaautokinitou.net μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε και με αποστολή e-mail στην διεύθυνση info@asfaleiaautokinitou.net .

    Στο πλαίσιο της υπηρεσίας asfaleiaautokinitou.net, η ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε παρουσιάζει τα ασφαλιστικά προϊόντα των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων όπως έχουν διαμορφωθεί από τις ίδιες τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις. Η παρουσίαση του εκάστοτε ασφαλιστικού προϊόντος προς τον Xρήστη πραγματοποιείται βάσει των πληροφοριών και των παραμέτρων που δίδει στο σύστημα ή το προσωπικό του asfaleiaautokinitou.net αποκλειστικά ο ίδιος ο Χρήστης.

    Η ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε δεν έχει δικαίωμα ή/ και δυνατότητα επέμβασης ή μεταβολής των ασφαλιστικών προϊόντων των συνεργαζομένων με αυτήν ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή/ και των όρων παροχής τους. Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει να προμηθευτεί οποιοδήποτε ασφαλιστικό προϊόν που παρουσιάζει η asfaleiaautokinitou.net, η οριστική σύμβαση ασφάλισης συνάπτεται μεταξύ του Χρήστη και της συνεργαζόμενης ασφαλιστικής επιχείρησης που παρέχει το συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν.

    Η asfaleiaautokinitou.net δεν αποδέχεται αιτήσεις ασφάλισης, δεν εκτιμά ή/ και αποδέχεται ασφαλιστικούς κινδύνους και εν γένει δεν υπόσχεται ούτε αναλαμβάνει υποχρεώσεις που δεσμεύουν τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται. Η αποδοχή αιτήσεων ασφάλισης, η εκτίμηση ή/ και αποδοχή ασφαλιστικών κινδύνων και εν γένει η ανάληψη υποχρεώσεων σε σχέση και στο πλαίσιο του προϊόντος ασφάλισης που επιλέχθηκε πραγματοποιείται αποκλειστικά από την συνεργαζόμενη ασφαλιστική επιχείρηση που το παρέχει.

    Ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι ενεργεί στο όνομά του και για λογαριασμό του και συνεπώς σε περίπτωση προμήθειας ασφαλιστικού προϊόντος ο Χρήστης καθίσταται ασφαλισμένος. Επίσης δηλώνει και εγγυάται ότι είναι ο νόμιμος κύριος, κάτοχος, νομέας και δικαιούχος ή νομίμως εξουσιοδοτημένος χρήστης των μέσων πληρωμής που χρησιμοποιεί γνωστοποιώντας τα στοιχεία τους και παρέχοντας ρητή εντολή προς στη ΜΑΝΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε για την είσπραξη του αντιτίμου των ασφαλιστικών προϊόντων που επιλέγει να προμηθευτεί στο πλαίσιο της υπηρεσίας asfaleiaautokinitou.net .

    O Χρήστης αποδέχεται, δηλώνει και εγγυάται ότι εισάγει τις αληθινές και ακριβείς πληροφορίες που απαιτούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης στοιχείων της asfaleiaautokinitou.net σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και αποδέχεται ότι η παροχή ανακριβών ή/ και αναληθών ή/και ελλιπών πληροφοριών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας αρχικής λήψης ή/ και ανανέωσης ισχύος ασφαλιστικού προϊόντος αποτελεί λόγο ακύρωσης του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του. Προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας εισαγωγής των απαιτούμενων πληροφοριών αποτελεί η αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, η οποία αποτελεί πρόταση για την σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης βάσει των δηλωθέντων στοιχείων και παραμέτρων.
πληροφορίες για την ασφάλιση αυτοκινήτου
Ασφάλιση αυτοκινήτου
Ασφάλιση Αυτοκινήτου Επικοινωνία
© 2014 asfaleiaautokinitou.net  |